Az Ancro Kft. TÁJÉKOZTATÓJA

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS TARTALMÁRÓL

ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008166

I. Tájékoztatás a felnőttképzési szerződés tartalmáról

Az Ancro Kft. által szervezett felnőttképzési tevékenységek során a képzésben résztvevő és a képző (Ancro Kft.) minden esetben felnőttképzési szerződést kötnek. A felnőttképzési szerződés a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvénynek megfelelően szóban kerül megkötésre. A képzésre vonatkozó információkat az alábbiak tekintetében minden képzés elején a képzést vezető oktató megadja:

  • Képzés megnevezése, képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és várható befejezési időpontja
  • Az előrehaladás tananyagegységekre bontott óraszám és helyszín szerinti ütemezése
  • A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumról
  • A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módjáról
  • A vizsgáról való tájékoztatás (ha van) és a vizsgára bocsájtás feltételeiről
  • A megengedett hiányzás mértékéről, annak túllépése esetén az engem érintő következményekről
  • A képzési díj mértékéről (amennyiben van), valamint megfizetésének módjáról
  • A képzésben részt vevő kötelezettségeiről és azok elmulasztásának következményeiről
  • A képző intézmény kötelezettségeiről és azok elmulasztásának következményeiről

A képzésben részt vevőt ezúton tájékoztatjuk arról, hogy személyazonosításra alkalmas adatai továbbításra kerülnek adatszolgáltatás során a felnőttképzési igazgatási szerv részére.

II. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) c) pontján alapul, összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16., valamint 21. §-aival. Ennek megfelelően az adatkezelés jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges akként, hogy a jogszerűen felvett adatok kezeléséhez az érintetteknek hozzájárulniuk nem kell, tájékoztatásuk azonban nélkülözhetetlen – ezért a FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1.; Cg. 01-09-891657; adószáma: 14161177-2-43) közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaJogalap  Megőrzési idő
a képzésben részt vevő személy:
a) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje),
b) elektronikus levelezési címe (email címe)
c) legmagasabb iskolai végzettsége

a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy
a) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
b) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
c) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
d) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
képzések lebonyolítása érdekében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 16. és 21.§-ai alapjánjogszabályi kötelezettséga felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása alapján ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az jog@fornax.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9.11.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő adattovábbítást teljesít a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 20/A.§-a alapján.